2017-11-23 | Företagsnytt

Extern utredning klar – TV4 lanserar kraftfull handlingsplan mot trakasserier

I den oberoende utredning som Setterwalls advokatbyrå gjort kritiseras TV4 för att inte ha agerat tidigare på de uppgifter som kommit fram om kränkande särbehandling och trakasserier på och kring Äntligen hemma-redaktionen. Nu sjösätter TV4 en kraftfull handlingsplan för att förebygga och motverka alla former av trakasserier.

Med anledning av de händelser som uppdagats kring Äntligen hemma och en av TV4:s programprofiler har TV4, utöver att avsluta samarbetet med profilen och lyfta programmen, beställt en oberoende utredning av händelserna från Setterwalls advokatbyrå.

I uppdraget har ingått att undersöka om och hur TV4 och produktionsbolaget Meter Television brustit i hanteringen av det aktuella programmet och programprofilen, hur det kunnat ske, samt komma med förslag på åtgärder för att förebygga och hantera trakasserier framöver. Utredaren har under sitt arbete gått igenom dokumentation och träffat ett stort antal inblandade personer.

Utredningen har nu presenterats för Bonnier Broadcastings styrelse, liksom för medarbetarna. Utredningen konstaterar att det förekommit allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön på Äntligen hemma-produktionen. TV4 och Meter får kritik för sin underlåtenhet att agera och vidta åtgärder för att säkra en trygg arbetsmiljö, och för hur man hanterat uppgifter om sexuella trakasserier. Utredningen anser också att TV4 genom att inte agera försvårat för Meter att fullfölja sitt arbetsgivaransvar, och att TV4 borde ha avslutat samarbetet med programprofilen tidigare än vad som skett. Utredningen ger också en rad förslag på åtgärder som bör vidtas för framtiden.

Casten Almqvist, vd för TV4 och Bonnier Broadcasting kommenterar utredningen:

- Det har varit viktigt för oss att få en oberoende och extern bedömning av vad vi gjort fel, och hur vi minimerar risken för att det upprepas. Nu går vi in i en ny fas som handlar om att bli bättre på att förebygga, upptäcka och hantera kränkningar och trakasserier, både hos oss själva och i branschen.

- Vi är tveklöst ett bättre företag i dag än vi var för en månad sedan, och det är tack vare våra medarbetares starka engagemang för de här frågorna. Parallellt med utredningen har vi under de senaste veckorna genomfört en extra medarbetarundersökning, haft löpande personalmöten och föreläsningar om diskriminering, haft både interna diskussioner och inlett dialog med både produktionsbolag och med branschen i stort. Allt det har lett oss fram till en väldigt konkret handlingsplan – vår Nollmission.

Nollmissionen syftar i första hand till att förebygga och motverka trakasserier, mobbning och kränkningar, och i andra hand att upptäcka och hantera den sortens händelser om de förekommer. Handlingsplanen omfattar tio punkter:

  1. Ett nytt etiskt råd inrättas inom Bonnier Broadcasting, med rådgivande funktion i etiska frågor.
  2. Ökat stöd till projektledare och tydligare förväntan på och dialog med produktioner. Inklusive en ny uppförandekod och nya typer av uppstartsmöten för produktioner.
  3. Programprofiler ska komma närmare verksamheten och TV4.
  4. En helt ny visselblåsarkanal skapas för alla medarbetare. Inklusive medarbetare på produktionsbolagen för TV4:s produktioner.
  5. Förändrad central visselblåsarkanal via Bonnier.
  6. Branschmöten för alla tv-bolag och större produktionsbolag för att diskutera erfarenheter och gemensamma åtgärder.
  7. Tydligare riktlinjer kring trakasserier och hantering av dem.
  8. Utbildningsinsatser för ökad kunskap bland samtliga chefer.
  9. Kontinuerlig årlig utbildning och accept på riktlinjerna för samtliga medarbetare.
  10. Förbättrad introduktion för nya medarbetare.
Senast uppdaterad: 2017-11-23