Övriga nyheter

Åsiktsannonsering i TV4-Gruppen

TV4-Gruppen har beslutat att öppna upp för åsiktsannonsering i tv. Följande riktlinjer gäller för riksdags-, kommun- och landstingsvalen 2010 i TV4-Gruppens linjära tv-kanaler. TV4-Gruppen kommer noga att följa utvecklingen av den politiska reklamen i tv. Efter valet kommer dessa riktlinjer att utvärderas. 

Tv-kanaler

TV4-Gruppen har beslutat att öppna upp för åsiktsannonsering i tv.

Följande riktlinjer gäller för åsiktsannonsering i TV4-Gruppens linjära tv-kanaler.

TV4-Gruppen kommer noga att följa utvecklingen av den politiska reklamen i tv. Efter valet 2010 kommer dessa riktlinjer att utvärderas.

1) Åsiktsannonsering är annonser som är inriktade på att bibringa allmänheten vissa allmänna värderingar eller påverka människors beteende i viss riktning. Den kan delas upp i flera delar – reklam för hjälporganisationer, politisk reklam och annan åsiktsannonsering.

2) För all åsiktsannonsering gäller att avsändarens verksamhet och budskap ska ligga i linje med radio- och tv-lagens demokratiparagraf.*

3) Avsändaren ska vara tydlig och i slutet av varje annons ska anges vem som står bakom den.

4) Hjälporganisationer – exempelvis Läkare utan gränser, Amnesty, Rädda barnen, Röda korset etc. – annonserar i enlighet med vad som i övrigt gäller för annonsering och berörs inte av följande särskilda riktlinjer.

5) Politisk reklam och annan åsiktsannonsering är inte tillåten i direkt anslutning till eller under aktualitetsprogram eller andra samhällsgranskande program. Sportevenemang tillhör inte denna kategori och reklamutrymme i anslutning till och i sådana sändningar är öppna för åsiktsannonsering.

6) Inget politiskt parti får sponsra eller på annat sätt finansiera tv-program.

7) I samband med valet 2010 gäller, för perioden 16 augusti - 17 september, att:

a) endast reklam med politiskt parti som avsändare får förekomma,

b) partierna ska informeras om att syftet med kampanjen förväntas vara att föra fram sin egen politik,

c) alla partier ska erbjudas samma annonseringsvillkor,

d) TV4 tar fram annonspaket för vardera TV4 riks, lokal-tv och nischkanalerna. Priserna för paketen är beräknade utifrån en filmlängd om 30 sekunder. Filmerna får vara både kortare och längre, men priset räknas då om enligt sedvanlig filmlängdsindexering. Oavsett filmlängd får kampanjerna inte vara större vad gäller trp och pris än det största annonspaketet (se också punkten e),

e) köpet av reklamtid i de linjära tv-kanalerna inom TV4-gruppen är begränsat av två parametrar:

- antalet reklamkontakter får maximalt vara 100 trp/vecka för TV4 riks, 100 trp/vecka lokalt och 50 trp/vecka i nischkanalerna sammantaget,

- reklaminvesteringen får inte överstiga priserna för det största annonspaketet inom respektive område TV4 riks, lokalt och i nischkanalerna,

f) inplaceringen av filmerna i tablån beslutas av TV4 och hanteras på samma sätt som annan reklamfilm. Inga specialregler eller specialhantering är möjlig (med undantag av aktualitetsprogramklausulen),

g) varje film måste vara hos TV4 senast fem arbetsdagar före första sändningsdag av respektive film,

h) dagen före valdagen och under valdagen visas ingen politisk reklam,

i) TV4 garanterar de politiska partierna plats under förutsättning att bokningen gjorts före ett visst angivet datum. För valet 2010 gäller att kampanjen måste vara beställd före 2009-12-31. Därefter kan kampanj bokas i mån av plats.

8) Under tid som inte är valkampanj gäller samma regler för politisk reklam och annan åsiktsannonsering som för ordinarie annonsering, med undantag av punkt 5 (aktualitetsprogram) och punkt 6 (sponsring och finansiering).

9) Samtliga filmer ska godkännas av TV4.

Övriga plattformar

Politisk reklam och annan åsiktsannonsering inom ramen för TV4-Gruppens övriga plattformar är tillåten, med undantag för:

- nyhetskanalen.se,
- politikerbloggen.se,
- programsajter för samhällsgranskande program som Kalla fakta och Kvällsöppet,
- text-tv:s nyhetssidor,
- samt nyhetsklipp och samhällsgranskande program på TV4 Play.

Hjälporganisationer får dock annonsera även på dessa plattformar.

* Radio- och tv-lagens demokratibestämmelse (6 kap. 1 §) lyder: ”Den som sänder TV-program eller som sänder ljudradioprogram efter tillstånd av regeringen skall se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”

/TV4-Gruppen, 2009-10-01 (uppdaterad om Övriga plattformar 2010-03-01)

Senast uppdaterad: 2013-11-13