2014-12-10 | Övriga nyheter

Nya paket och uppdaterade riktlinjer för politisk tv-reklam inför extra val 2015

Sedan EU-valet 2009 tillåter TV4-Gruppen politisk tv-reklam, med målet att öka engagemanget inför parlamentariska val, och därmed bidra till en fördjupad politisk diskussion och en stärkt demokrati. 

För att ge alla partier samma förutsättningar, säkerställa balans och med hänsyn till att politisk tv-reklam varit en ny företeelse i Sverige har särskilda riktlinjer tagits fram för åsiktsannonsering och politisk reklam. Dessa har efter varje val utvärderats och förändrats, bland annat efter att Novus löpande undersökt hur tv-tittarna och väljarna tagit emot reklamen, och genom utvärderingar med de politiska partierna och övriga annonsörer.

Med anledning av det extra val som med största sannolikhet kommer att hållas den 22 mars 2015 har TV4-Gruppen nu på nytt uppdaterat riktlinjerna för politisk reklam, och tagit fram nya paket för partierna inför valet.

Med tanke på den korta tid som nu är kvar fram till det extra valet och att det råder en stor efterfrågan på tv-reklam från annonsmarknaden är paketeringen som tagits fram något mer begränsad än tidigare, både i tid och utrymme. Detta för att tillmötesgå såväl övriga annonsörers behov och önskemål, samt ge de politiska partierna möjligheten till en viktig plattform inför valet.

Den särskilda valperioden – där de särskilda reglerna gäller – kortas inför extravalet till två veckor (den 8-22 mars), i stället för som vid riksdagsvalet fyra veckor. Under den perioden ges partierna möjlighet att köpa max 150 trp per vecka nationellt (varav 120 trp i TV4 och 30 trp i övriga kanaler) och 25 trp per vecka lokalt. Vid ett maximalt köp från samtliga riksdagspartier skulle det innebära omkring 10 procent av det totala reklamutrymmet under dessa två veckor. TV4 kommer från och med nu också att tillåta politisk tv-reklam i nyhetssändningar. Det innebär att det bara är direkta valprogram, som debatter och utfrågningar, som undantas från politisk tv-reklam. För TV4 Play ökar antalet köpbara kontakter för politisk reklam. I övrigt är riktlinjerna i princip oförändrade.

- Vi har hela tiden tillämpat en försiktighetsprincip kring den politiska tv-reklamen och haft begränsningar som de flesta andra medierna inte har. Vi ser i de undersökningar vi löpande gjort hur tv-tittarna och väljarna i allt högre grad värdesätter och uppskattar den politiska tv-reklamen, och ser därför ingen anledning till att politisk tv-reklam inte skulle kunna sändas i anslutning till nyhetssändningar.  Av balans- och utrymmesskäl väljer vi dock att fortsätta hålla direkta valprogram fria från politisk reklam, säger Åsa Jamal, kommunikationsdirektör på TV4-Gruppen.

Paketen för valperioden kommer att vara villkorade av att ett extra val verkligen utlyses. Om så inte blir fallet avbokas kampanjerna automatiskt. Eftersom tiden är knapp är paketen bara bokningsbara fram till den 19:e december. I övrigt finns precis som i dag möjlighet för de politiska partierna att ingå årsavtal eller köpa ad hoc-utrymme utanför valperioderna i mån av plats.

Läs riktlinjerna i sin helhet

Senast uppdaterad: 2014-12-10