TV4 påpekar brister i public service-utredningen

Mediemarknaden genomgår just nu enorma förändringar, där alla medier påverkas och tvingas se över sina verksamheter. Public service-utredningen har haft ett centralt uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring public service-bolagens roll i denna förändring, en frågeställning som är viktig för hela den svenska mediemarknaden. Därför är det olyckligt att utredningen saknar det marknadsperspektiv som ingick i direktiven till den. TV4 efterlyser också en tydligare uppdragsformulering och ett minskat kommersiellt beroende i sitt remissvar.   

Den 22 januari lämnade TV4 in sitt remissvar kring utredningen Nya villkor för public service (SOU 2012:59) om förutsättningarna för framtidens radio och tv i allmänhetens tjänst.

När utredningen tillsattes välkomnade TV4 de direktiv som presenterades. De skapade en möjlighet att på ett nytt och spännande sätt se över hela mediemarknaden och dess utveckling. Utredningen skulle bland annat beskriva vilken funktion public service ska fylla framöver, hur ett framtida uppdrag kunde tydliggöras, hur man kunde säkerställa en public service-verksamhet som var kommersiellt oberoende och hur transparensen och redovisningen kring hur verksamheten bedrivs kunde öka.

När utredningen nu presenterats är den enligt TV4 i väsentliga avseenden ofullständig. TV4:s huvudsakliga kritik rör att utredningen saknar en översyn och analys av den svenska mediemarknaden och hur public service påverkar den, att man konstaterar att public service uppdrag är otydligt utan att göra en ansats till förtydligande, och att analysen kring och förslagen till ett minskat kommersiellt beroende är mycket bristfällig.

- Vår bransch befinner sig mitt i en strukturomvandling som saknar motstycke. Alla medier konkurrerar i princip med varandra, gamla affärsmodeller försvinner och nya skapas. Hur kvalitetsjournalistik ska finansieras framöver är en av de frågor som ligger i vågskålen. Dessa frågor är för viktiga för att slarvas bort i en huggsexa om resurser, säger TV4-Gruppens kommunikationsdirektör Åsa Jamal.

- Jag hoppas att politiken tar sitt ansvar och förvaltar alla goda insikter och synpunkter som kommit fram i remissrundan, och att man förstår att detta inte bara handlar om public service-bolagens utveckling utan om hela den svenska mediemarknaden, avslutar hon.  

Läs hela remissvaret här bredvid, under relaterat.

Senast uppdaterad: 2013-01-23