2014-10-27

Svenska tv-bolagen värnar nätneutraliteten

I dag skickar vd:arna för de fyra tv-bolagen SVT, TV4, MTG och SBS en skrivelse till den svenska regeringen om hur viktigt det är att värna nätneutraliteten,  både för svenska kreativa näringar, innehållsbolag och svenska konsumenter.

Nedan återfinns brevet i sin helhet.

Åsa

--

Till
Mehmet Kaplan, Bostads- Stadsutvecklings och IT-minister
Alice Bah Kuhnke, Kultur- och Demokratiminister
Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister

Värna den fria virtuella rörligheten i Europa – stöd nätneutraliteten.

Internet är en av det moderna samhällets grundpelare. Medborgare har utrustats med nya redskap som fått stor betydelse för hur vi lever i dag. Sverige har varit ett av de ledande länderna i digitaliseringen av Europa. Förutsättningen för utvecklingen har i hög grad varit internets öppna karaktär. Vi mediebolag har alltid varit anhängare av ett starkt, öppet och fritt internet, och har bidragit till att internet har den roll som det har idag.

Under de senaste åren har vi runt om i världen sett en utveckling mot ett mindre fritt internet, på flera plan. En central fråga i sammanhanget är de ökade hoten om prioritering av olika sorters trafik på internet. Vi ser en reell risk att telekombolag stryper eller nedgraderar kvaliteten hos tjänster som konkurrerar med telekombolagens egna, eller de tjänster som telekomoperatören mot betalning väljer att samarbeta med. Det försvårar för andra aktörer att nå ut med sitt innehåll och försämrar konsumenternas valmöjligheter.

Vi har tidigare sett exempel på när telekombolag hindrat konkurrerande aktörer på telefoniområdet. Svenska operatörer har uttryckt intresse för att i högre grad kunna styra och prioritera trafiken i de nät som vi alla använder för att sprida innehåll, i synnerhet trafik från mediebolagen. Vi vet också att det pågår en rörelse mot ökad konsolidering i branschen som snabbt kan minska den konkurrens som tidigare verkat tillbakahållande.

Mediebolagen spelar en stor roll för demokratin och kulturen i Sverige. Om nätneutraliteten urholkas i Sverige så kommer det att slå mot möjligheterna att nå ut med svenskt innehåll. Sveriges innovativa digitala industri riskeras, då små bolag får en kraftig konkurrensnackdel gentemot de större etablerade aktörerna och telekombolagens egna tjänster. Stora, internationella aktörer som Netflix och Youtube klarar sig. Men inte svenska aktörer som är de mest utsatta för operatörernas påtryckningar.

Utvecklingen drabbar även konsumenterna, som många gånger har svårt att veta huruvida telekombolagen håller vad de lovar när det gäller leveranssäkerhet, tjänstekvalitet och garanterad hastighet. Konsumenterna måste garanteras lika villkor för alla former av innehåll.

Det finns nu en möjlighet att i samband med behandlingen av EU-kommissionens förslag på telekomområdet säkra internets öppenhet för framtiden. Det handlar om förslagen om en miniminivå av nätneutralitet på Europanivå. Nätneutraliteten har mycket gemensamt med grundläggande rättigheter. Det finns därför starka skäl att värna denna på Europanivå och inte bara inom respektive medlemsstat. En harmoniserad basreglering värnar medborgarna/konsumenterna och de nationella mediebolagen, samtidigt som telekomoperatörerna garanteras jämförbara regelverk i olika medlemsstater.

Vi delar därför de grundtankar om ett öppet internet som läggs fram i kommissionens förslag, och som sedan utvecklats i diskussionerna i parlamentet och rådet. Vi uppmanar regeringen att i de pågående rådsförhandlingarna stödja starka och tydliga skrivningar som garanterar att nätneutralitet och icke-diskriminering gäller som huvudprincip.

Vi ser det som särskilt viktigt att Sverige verkar för en reglering som:

- Slår fast principen att diskriminering av specifikt innehåll är förbjuden så länge innehållet är lagligt. Detta är avgörande för att undvika en situation där nätoperatörer diskriminerar vissa erbjudanden om innehåll, exempelvis som konkurrerar med deras egna tjänster. Diskriminering riskerar i förlängningen att medföra inskränkningar av mediemångfalden och yttrandefriheten. Av detta följer även att möjligheterna till trafikprioritering på det öppna internet bör vara klart definierade och begränsas till ett fåtal specifika situationer. (Se förslagen kring art 23 §2 och 5)

- Gynnar innovation och konkurrens. Internet är ett komplext ekosystem men det är just öppenheten i nätverken som har skapat konkurrens, innovation och valfrihet för konsumenterna. Vi ser behovet av skrivningar som säkrar att mediebolag och andras tjänster inte blockeras och stryps. Det ökar incitamenten att investera i kreativt svenskt och europeiskt innehåll och nya medietjänster. Alternativet kan vara en utveckling där stora, företrädesvis amerikanska, aktörer ges än större möjlighet att genom exklusiva, lukrativa avtal i praktiken skaffa företräde för sina tjänster i internettrafiken – eller ytterst till och med stoppa konkurrerande aktörer. (Se framför allt art 23, §5)

- Tillåter specialiserade tjänster, dvs.t.ex. IP-TV, att fortsätta att utvecklas parallellt med ett stabilt, öppet internet. Genom en åtskillnad tjänsterna emellan värnas konsumenten samtidigt som innovationen inte hämmas. Vi ser behovet av specialiserade tjänster med prioriterad trafik vid sidan om det öppna internet – men tjänsterna bör vara tydligt definierade och betraktas separat. (Se i synnerhet förslagen kring Art 2, §2, p 14-15)

- Slår fast principen att specialiserade tjänster inte får försämra kvaliteten på öppna internet-tjänster. Nationella tillsynsmyndigheter ska även kunna granska utvecklingen och vidta lämpliga åtgärder när kvaliteten på det öppna Internet är i fara. Regleringen bör garantera att det öppna Internet fortsatt utgör normen, och inte blir ett undantag. (Se i synnerhet Art 23, §2)

- Underlättar välgrundade val av konsumenterna. Detta genom att särskilda skyldigheter införs som ger dem tillgång till nödvändig information om Internets kvalitet och hastighet samt avtalsvillkor som rör deras Internetabonnemang. Även om förbättringar här skett i Sverige är situationen fortfarande inte oproblematisk. Rådet bör även överväga om transparenskraven kan stärkas ytterligare. (Förslagen kring art 20-21, direktiv 2002/22/EC)

Sverige är världsledande inte bara inom telekom utan också när det gäller utveckling av nya medietjänster och kreativt innehåll på nätet. Det är viktigt att den utvecklingen kan fortsätta, inte minst för att få fler jobb i växande företag.

Med tanke på de senaste årens utveckling menar vi att ett tydligt regelverk på området hastar. Om internet alltmer stängs in kommer det att vara oerhört svårt att återskapa öppenheten. Ytterst handlar det om vem som ska styra vilket innehåll som sänds i näten: Användarna och innehållsföretagen eller telekomoperatörerna.

Eva Hamilton, VD SVT

Casten Almqvist, VD TV4

Anders Jensen, VD MTG TV

Jonas Sjögren, VD SBS Discovery Media

Senast uppdaterad: 2014-10-27

Åsa Jamal

Kommunikations- och HR-direktör

TV4-historia
: Började på TV4-Gruppen tidigt 2012.

Innan dess: Jobbade innan TV4, tolv år på kommunikationsbyrån JKL, varav sex som vd för den svenska verksamheten.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.