2014-04-11

Rätt och fel om sändningstillstånden

TV4-Gruppens förslag att avveckla de lokala nyhetssändningarna har lett till en diskussion om hur sändningstillstånden för tv delas ut. Många tror att det är regeringen som delar ut tillstånden, men det stämmer inte.

Den 1 april meddelade Myndigheten för Radio och TV (MRTV) 57 nya tillstånd för marksänd tv i Sverige. En lista över tillstånden och myndighetens beslut finns på MRTVs hemsida http://www.mrtv.se/sv/Tillstand-och-registrering/TV/Marksand-tv/Tillstandsgivning-2014/

Före 2008 var det regeringen som delade ut tillstånden. Eftersom det systemet ledde till en diskussion om att det förekom särbehandling och politiska hänsyn utreddes ett nytt sätt att dela ut tillstånden. Sedan 2008 är det därför MRTV som ansvarar för tilldelningsprocessen. Myndigheten ska också utöva tillsyn enligt Radio- och TV-lagen. Det finns dock ett undantag när det gäller tv: Tillståndet för SVT beslutas av riksdagen på förslag av regeringen. Det beror på att SVT har en särskild finansiering via TV-licensen och ett särskilt uppdrag.

De senaste dagarna har det funnits påståenden att en nedläggning av TV4s lokala nyhetssändningar är möjligt tack vare det nya tillståndsbeslutet från 1 april. Men det nya tillståndet innebär ingen förändring jämfört med tidigare när det gäller lokala nyhetssändningar. Vi på TV4 har sänt lokala nyheter därför att vi själva valt det, inte för att det krävts i något tillstånd.

Sändningstillstånden innehåller olika krav. TV4 har alltid haft en fler och mer detaljerade krav i sina tillstånd än andra kommersiella aktörer. Men sedan 2008 har dessa skillnader jämnats ut. Fortfarande har dock TV4 fler detaljkrav i sitt tillstånd än andra aktörer. TV4 är också den enda större kanal som lyder under svensk lagstiftning, eftersom de andra större aktörerna sänder från utlandet.

I MRTVs beslut den 1 april förlorade TV4 ett av våra sändningstillstånd. Det innebär ett hårt slag eftersom vi förlorar intäkter när en av våra kanaler försvinner. Beslutet innebär dessutom att TV4s nya tillstånd endast är treårigt. TV4s förra tillstånd var sexårigt, liksom SVTs nya sändningstillstånd. Ett treårigt sändningstillstånd är en stor ekonomisk nackdel, bland annat innebär det att TV4 får svårare att planera på lång sikt.

Sammanfattningsvis gäller alltså:

·     Myndigheter MRTV beslutar om alla sändningstillstånd utom SVT

·     TV4 har varken i det nya eller gamla tillståndet haft särskilda krav på lokala nyhetssändningar

·     TV4 har fortfarande fler krav i sändningstillståndet jämfört med många andra aktörer

·     TV4 sänder från Sverige och omfattas av svenska regler

·     TV4 har blivit fråntagna ett sändningstillstånd

·     TV4 har endast fått ett treårigt tillstånd, medan SVT fått ett sexårigt

Regeringen har dock indirekt påverkat beslutet om sändningstillstånd. På grund av regeringens beslut att överföra frekvensutrymme i det så kallade 700-bandet från tv till telekommunikation tvingades MRTV till en del begränsningar i sina beslut.

Det negativa resultatet för TV4 i det nya tillståndsbeslutet är en faktor bakom förslaget att sluta med lokala nyhetssändningar. Den snabba förändringen i mediebranschen, med en snabb övergång till nya plattformar, är en annan faktor. Den senaste tillståndsprocessen är alltså inte den enda förklaringen till det som nu sker, men en viktig del av förklaringen.

David Österlund, Distributionschef TV4-Gruppen

Senast uppdaterad: 2014-04-11